אייסשת ןסינ גייכ ,הירקה
2001 לירפא 16

10306 -/סק

 
דובכל
למואב הנויו םירמ
םילשורי

!םירקי םירמו הנוי

ירדענ אשונ הלע הכלהמב רשא 2001 ץרמב 21 םוימ ונתשיגפל ךשמה אוה הז בתכמ
.ץכ הדוהיו ןמדלפ הקיבצ ,למואב הירכז לייהצ
תוחוכ ןיב ברק רחאל 1982 ינויב 11-ב רדענש קנטה תווצל ךייש היה םכנב הירכז
.ןונבלב היעקבה קמעב בקעי ןטלוס רוזאב הירוס אבצ ןיבל לייהצ
דוע לכ םייחכ םירדענה םילייחל תסחייתמ לארשי תנידמ ,ונתשיגפב יתנייצש יפכ
.תרחא חכוה אל
המ תעדל תנמ לע םיעצמאו םיכרד ןווגמב ץמאמ לכ תושעל ךישמת לארשי תלשממ
.םכריקי לרוגב הלע

.התיבה בורקב ובושי ונלש םינבה יכ ללפתמ ינא


[ ICMIS Homepage ] [ The Soldiers' Stories ] [ P.O.W. Chronology] [ About ICMIS ]

[ Archive of Press Articles ] [ Laws & Conventions relating to P.O.W's ]     

[Photo Gallery ] [US Congress Legislation] [ How You Can Help ]