םירדענהו םייובשה לש םמולשל הליפת,תובקע ריאשהל ילב ומלענ ,םירופיצ ומכ ופפועתה
,תובאה םגו תוהמאה ויה םיגאדומ רוחאמ ורתונש ימו
,םירימתו םיפוקזו םיהובג ,וכלה
,םיריעצה םימלעה ומלענ וא ופטחנ
,השענ םתיא המ עדי אל שיא
:אשא הליפת 'הל ינא ןכלו
,םלוכ ,םייחב ורזחיש ןת ,יקולא
,םלועבש םירשואמה ויהי םירוהה
,םשפנב םג הזמ בושח רתוי ,םפוגב םיאירב ויהיש ןת
.םשמ וא םהש הפיא ,תוריהמב ורזחיש ןת ,'הו
,ייתושקב לכ תומכתסמ הזב
.יקולא ,אנא ,םתוא םשגה אנא


12- תב ס המענ


םירדענה אשונב היגולונורכ ] [ רוזעל לכות דציכ ] [ תיב ףד ] 
המחלמ ייובשל םיעגונה םיקוח ] [ התומעה לע ] [ המוצע ]
תויאנותיע תובתכ ] [ םיריש ] [ בייהרא לש סרגנוקב הקיקח ]