International Coalition for the Missing Israeli Soldiers

םויה-רדסל תועצה :ןוידה גוס

:אשונ

םואבננט חרזאה תפיטחל םוי 500 ןויצ :םויה-רדסל תועצה .כ
םירחאה םירדענהו םייובשה לש םלרוגו


הרשע-שמחה תסנכה לש עבראו-םיעשתו-םייתאמה הבישיה
(2002 ץרמב 13) ב"סשתה רדאב ט"כ ,יעיבר םוי
11:00 העש ,תסנכה ,םילשורי:החלאסמ 'נ ר"ויה
םוי 500 ןויצ :אשונב ,6142-ו 6109, 6137, 6141 'סמ םויה-רדסל תופוחד תועצהל םירבוע ונחנא ,תסנכה ירבח
- וירחא .השקבב ,היעשוא יפא תסנכה רבח - ןושארה .םירחאה םירדענהו םייובשה לש םלרוגו םואבננט חרזאה תפיטחל
.לולמ םימחר תסנכה רבח

:(דמימ-הדובעה) היעשוא יפא
ןנחלא לש ותפיטחל םימי 500 האילמב םויה םינייצמ ונחנא ,תסנכה ירבח ירבח ,הלשממה שאר ,שאר-בשויה ינודא
.םואבננט
ןכו ,ינומיל רתסא ןנחלא לש ותוחא ,ןרקו ירוא םידליה ,רתסא :םואבננט תחפשמ ינב םיחרואה עיציב ונתא םיבשוי
.םהרבא םייח בוטה ידידיו ןטיבא תחפשמ ,םתוחכונב ןאכ ונתוא םידבכמה םירדענהו םייובשה יגיצנו תוחפשמ
ןוגרא ידי-לע םואבננט ןנחלא םיאולימב הנשמ-ףולא ילארשיה חרזאה לש ותפיטחל םוי 500 םינייצמ ונא הז םויב
רסוחב םייח לש םימי 500 .םיבצע תטרומ הייפיצ לש םימי 500 .הדרחו לוכסת ,הגאד לש םימי 500 ."הללאבזיח"ה
.החפשמה לש תואדו
רחאל עובשכ ,ןכמ רחאל רפסמ םימי .ויקסע תרגסמב הפוריאב הדובע רוקיבל 2000 רבוטקואב 4-ב אצי םואבננטןנחלא
ל"כזמ זירכה ,דאעוס רמועו ןטיבא ידע ,םהרבא ןימינב ,ונילא ורזח אל ןיידע םה םגש ,ל"הצ ילייח תשולש תפיטח
.ונוגרא ידי-לע קזחומ ןנחלא יכ "הללאבזיח"ה
תלילשו ומע יסיסב רשק לכ תעינמו ותרתסה .ירזכא רורט השעמ איה "הללאבזיח"ה ןוגרא ידי-לע ןנחלא לש ותפיטח
.רתויב תויסיסבה םדאה תויוכזב הרומח העיגפו ימואל-ןיבה טפשמה לש הטוב הרפה ןה ולצא םודאה בלצה לש םירוקיב
לבוס אוה ןכש ,רורב וניא ןנחלא לש ותואירב בצמ ."הללאבזיח"ה ל"כזמ ריהצה ךכ לע ,םייחב ודועב ףטחנ ןנחלא
תופורתה םא קפס םלוא ,תופורת ול ריבעהל ךרד לכב וסינ ותחפשמ ינב .תופסונ תויאופר תויעבמו תינורכ המטסאמ
.םודאה בלצה ידרשמב הנעמ אלל ורתונש םיבתכמ ,ותחפשמ ינבמ ול ודעויש םיבתכמ יבגל םג ךכ .ןדעיל ועיגה
םישוע החפשמה ינב .הכ דע ירפ ואשנ אל ורורחשל איבהלו ןנחלא לש ולרוג לע עדימ תולדל לארשי תלשממ לש היצמאמ
.החלצה אלל הכ דע - יסיסב ישונא רשק ומע רוציל תוחפל וא ,התיבה םריקי תא ריזחהל הרטמב םלוע יקבוח םיצמאמ
.הנכסב וייח ,ויבשב הנעתמו קמנ ןנחלא ,תפלוחש העש לכ ,רבועש ףסונ םוי לכ
,יפוריאה טנמלרפה אישנל ,ם"ואה ל"כזמל היינפ לע םימתוחו םילעופ תיבה תועיס לכמ תסנכה ירבח הלא םימיב
לועפל האירקב ,ימואל-ןיבה םודאה בלצה אישנל ןכו תירבה-תוצראב םירחבנה-תיב שאר-בשוילו טאנסה שאר-בשויל
המזויה לע םתח אל דועש ימ לכל ארוק ינא ,תסנכה תמיב ,וז המיב לעמ .ותחפשמ קיחלםואבננט ןנחלא חרזאה תבשהל
.ותמיתח תא ףיסוהל
לש ותרזחהל רשפאה לככ םדקומ איבהל ידכ ךכל רבעמ ףאו לוכה תושעל תנמ לע החוכ לכב םתריהל הלשממל ארוק ינא
.םירדענהו םייובשה ראשו רמוע ,ינב ,ידע :ונתא ןאכ ויהי םהש ןמזה עיגה .םינבה תבשהלו התיבה ןנחלא
רזוח אוהו םייחב ודוע ינקירמא יובשש הנש 21 רחאל ררבתהש ,דרשמב ילצא םהרבא םייח יל רפיס הלק העש ינפל
םידליהש החפשמה ינבל םיעידומ ונחנא דחא דצמש ,הז ירזכא השעמ ןימ הזיא ,תסנכה ירבח ,םכל רמוא ינא .התיבה
םהילע וזירכהש ירחא ,הנש 21 ירחא ,םישנא הנהש ,הזה גוסהמ םירופיס םיעמוש םה ינש דצמ ,םיללח םה םהלש
.התוא לובסל רשפא-יאש תוירזכא וז ,הווקתל שואיי ןיב הליל לכ ןושילו רקוב לכ םוקל .םייח םה - םיללחכ
יללחל ןורכיזה םויב ,םיצור ונייה ,םיללח םהש תויהל לוכיו ,םיללח םהש תואדווב םיעדוי ונייה םא :םדוק יל ורמא םה
.םוי-םוי הווקתל שואיי ןיב םייח םה .ונלש םידליה לש רבקל תכלל ,ל"הצ
דמציהל יתלדתשהו םואנ יתבתכ .םויסל דחא רבד רמול הצור קר ינא .םייסל ךירצ ינאש ןיבמ ינא ,שאר-בשויה ינודא
תשולש תא יאדוובו ,ןנחלא תא ררחשל תנמ לע קוידב םישוע המ עדוי אל ינאו םיטרפה לכ תא ריכמ אל ינאש םושמ וילא
,תונפל סוסקולה ןיא ונלו הלשממל לבא ,הצור יאדווב הלשממהש עדוי ינאו ,םיטרפ יל ןיא .םירחאה םילייחה םיפוטחה
.םישעמ תושעל םיכירצ אלא ,םיבתכמ בותכל
םע תוהדזה ךותמ האילמב ןאכ תבשל םיכסהו ,ולש םיפוחדה םיקוסיעה תורמל ,השקבל הנענ הלשממה שארש חמש ינא
,םיבר םיקוסיע שי הלשממה שארלש עדוי ינא .הלשממה שארל הנופ םג ינא לבא .ךכ לע ול תודוהל שקבמ ינא .תוחפשמה
ונתוא האיבמ םיפסונ תונברוק םידבאמ ונחנא םוי לכש הדבועה .רתוי תוער תושדחל םימק ונחנא הליל-הלילו םוי-םויו
םויה-רדסל תפסונ םעפ הז תא תולעהל םויה םיסנמ ונחנא .דצל הזה ןיינעה תא ונטסה תצקו םיימוימויה םיאשונב קוסעל
,םרורחשל תפסונ האירקב ןאכמ םינופ ונחנאו ,תוניתממ ןיידע תוחפשמהש עדי הזה אשונב קסועש ימש תנמ לע ירוביצה
.הדות .םדקהבו

:החלאסמ 'נ ר"ויה
.השקבב .אשונ ותואב ,ןואלג הבהז תסנכה תרבח - וירחא .לולמ םימחר תסנכה רבח .הבר הדות

:(ס"ש) לולמ םימחר
הבוח איה םייובש ןוידפ תווצמ ,םייובשהו םירדענה תוחפשמ ינב ,הדבכנ תסנכ ,הלשממה שאר דובכ ,שאר-בשויה ינודא
תבצינ ,היגלפו הינווג לכ לע ,הנידמה יכ ,תעדל םיבייח רדענהו יובשה .ןוילע ךרע תלעב תיכוניחו תיתרבח ,תיתד
םומיסקמ תא גישהל תוחפל וא ,םתדלומל םבישהל תנמ לע התושרל םידמועה םילכה לכ תא הליעפמ איהשו םהירוחאמ
.םלרוג לע עדימה
,ןבא לש בל םע םישנא םיאצמנ ינשה דצבש םושמ תאז ,אושנמ השק ,השק איה וניחרזא יפטוח םע תודדומתההש ןוכנ
תוחפשמ לש םיפפורה ןהיבצעבו ןהיתושגרב םיקחשמה םישנא ,םהב םלגתמ ישונא-יתלבהו ישונאה עורה לכש םישנא
הנידממ םידודנ תועסמ לשו הייפיצ לשו הגרע לש ,םירוסייו לבס לש תכסמל וכפה ןהייחש תוחפשמ ,םירדענהו םייובשה
תוחפשמה תווקת םויה דע ,ונרעצלו .יהשלכ הווקת ןהב חיפיש עדימ לש רוריפ גישהל ידכ יאנידמל יאנידממו הנידמל
.הווקת רסוח לשו שואיי לש לפרע ,לפרעב טול ןיידע ןהיריקי לרוגו ובזכנ
תלבקל תיתלשממה תוליעפה יכ ,םימדה יעוגיפו םיתעה קוצ בקע ילוא ,השוחתה תררוש ,הלשממה שאר ינודא ,הנורחאל
סנכהו .ספאל דע הכעד איהש המדנ תאזה תוליעפה ,םירדענהו םיפוטחה לרוג לע ,לפרועמ עדימ אוה םא וליפא ,עדימ
- - םייקתמש

:ןורש 'א הלשממה שאר
תחא החיש ןיא .םידעצה תא ןאכ טרפא אל ינאו ךרד לכב ,רוניצ לכב תישענ איה ,הכעד אלש קר אל ,תאזה תוליעפה
.הלוע אל הזה אשונהש תולשממה ישארמ והשימ ןיב תלהנתמש

:(ס"ש) לולמ םימחר
שאר ונל רסמש הזה עדימה תא עומשל תנמ לע קר העמשוה םויה-רדסל העצהה םאו ,הלשממה שאר ינודא ,הדות
.הדות .םויה-רדסל העצהה תאלעה לש הרטמה תא ונגשהו ,ונייד - הלשממה
לש ותפיטחל םימי 500 ןויצל עובשה םייקתהש סנכה .הלשממה שאר לש וירבד רואל ,ירבד תא ןקתמ ינא ,ךכ םא
ונלוכ לש תומיטאהו תושידאה תדימ תא חיכוה - םידדוב םישנא ,רעצה תיברמל ,וחכנ ובש סנכ - םואבננטןנחלא חרזאה
חרזא ,םואבננט ןנחלאב שגדה םשומ םויה-רדסל העצהב ,םויה םנמוא .שאר-בשויה ינודא .תוחפשמה לש ןתוללמוא יפלכ
ולרוג רשא ,דרא ןור טוונה תא חכשנ אל םויה םג ךא ,הלווע ינב ידיב ,ופכב לווע אל לע ץראל-ץוחב ףטחנ רשא םימת
,ומילשה םהיתוחפשמ ינב םנמואש ,םהרבא ינב תאו דאעוס רמוע תא ,ןטיבא ידע תא םג חכשנ אל .הנש 15 הז םולע רתונ
לש ביבש רתונ אלש בשוח ונתאמ והשימ םאה ךא ,אבצה תונוטלש לש תיגרטה תימשרה העדוהה םע ,הרירב תילב
ןהילע ןתייש ימ ןיאש תושק תולאשב תולילבו םימיב רסייתהל םיכישממה םהירוה לצא תואדו רסוח לש ץוצינ וא ,הווקת
?הנעמ
ישונאה דוסיה קוח תא חכשנ לא ,תרחא וא תאזכ הקיקח לש טהלב םידורט ונלוכשכ םויה םג ,תסנכה ירבח יתובר
דירוהל ונל רוסא .העש-העשו םוי-םוי ונילע תושגרתמה תורצה לכ תורמל ,ונל רוסא .םייובש ןוידפ קוח אוה ,רתויב
יכ חכשנ לב ,הרגפל ונתאיצי ףא לעו ,תורקיה תוחפשמה תא חונזל ונל רוסא ,םייובשהו םירדענה אשונ תא םויה-רדסמ
קיחל םימלשו םיאירב םהינב ,םשה תרזעב ,ובושיש דע ,הרגפ םלועל היהת אל תוחפשמה לש ןהיתוקפסבו ןלבסב ,ןבאכב
.ינודא ,הדות .םתדלומ ץראלו םתחפשמ

:החלאסמ 'נ ר"ויה
.םיוב באז תסנכה רבח - הירחא ,ןואלג הבהז תסנכה תרבח .ינודא ,הבר הדות

:(צרמ) ןואלג הבהז
תחפשמ ,ןטיבא תחפשמ ,םהרבא תחפשמ ,םואבננט תחפשמ ,תורקי תוחפשמ ,הלשממה שאר ינודא ,שאר-בשויה ינודא
,םירדענל ,םייובשל הגאדהמ רתוי ,תוגלפמ הצוח ,ריקל ריקמ וב תדחאתמ לארשי תסנכש רבד ןיאש תבשוח ינא .דאעוס
שאר ירבד תא וישכע עומשל דואמ יתחמש ןכלו ,ץמאמ לכ תושעל ךירצ .התיבה םלוכ תא ריזחהל ךירצש הווקתל
,ישונא הזו ,םיטונ ונלוכו םיעוגיפו רורט לש םימי םה הלאו - םהב םיאצמנ ונחנאש םישקה םימיה תורמלש ,הלשממה
,ךישמהל ידכ ץמאמ לכ השוע לארשי תלשממש הלשממה שאר רמוא הזה ישוקה תורמלו .םוי-םוי שחרתמש המב קוסעל
.התיבה ורזחי םלוכש גואדלו עובתל
ינאש תרעטצמ ינא ,וז תונמדזהב ,הצור תמאב ינאו ,רתוי תושעל ךירצ םוטא ריק לומ םג לבא ,ןומה םישועש תעדוי ינא
תא םוזיל ,הדובעה תעיס שאר-בשוי ,היעשוא יפא תסנכה רבח לש המזויה תא ךרבל הצור ינא ךא ,"ךרבל" רמול הכירצ
לע ,םיברעו םידוהי ,תיבה תועיס לכמ תסנכ ירבחו םירש הילע ומתחש המוצעה תא םוזיל ,תסנכב ןאכ םויה הזה ןוידה
ורזחי םילייחה תשולשו ותפיטחל םימי 500 ואלמש ,םואבננט ןנחלאש ידכ ,תופרהל אלש תנמ לע .תופרהל אלש תנמ
ידכ - תוישונא לש הדימ וב ןיאש ינחצר רורט ןוגראב םיקבאנ ונחנא - עדימ תסיפ לבקל ץמאמ לכ תושעל ידכו ,התיבה
הלא םע הרוק המ תעדל לכונש ,םיבתכמ ריבעהל ,תופורת ריבעהל רשפא היהיש ,עדימ תסיפ וזיא לבקנש ךכל גואדל
.םמולשל םיגאוד ונחנאש
םיימוימויה םייחה ומכ אל הזש תעדוי ינא .םכבאכ תא םיבאוכ ונחנאו תסנכה ןכוד לעמ ןאכ םידמוע ונחנאש תעדוי ינא
שוחל ללכב לוכי אל ונתאמ דחא ףא .םהל הוושי אל רבד םוש - הגאדה ,םיבצעה תטירמ ,לבסה ,באכה :םירבוע םתאש
תונפל ,ןונבל תלשממלו הירוס תלשממל תונפלו ןכודה לעמ דומעל הז ןאכ תושעל ונל רתונש טעמה .םכבאכ תא
םירבדבש החוטב ינא .תסנכ תרבחכ םגו םילייח ינשל אמא רותב םג הז תא תרמוא ינאו - ירשפא הז םא - "הללאבזיח"ל
.הדות .םלוכמ עמשנו ,םלוכ ורזחיש ץמאמ ושע :הזה תיבב תסנכה ירבח לכ תא תפקשמ ינא ילש

:החלאסמ 'נ ר"ויה
.השקבב ,םיוב באז תסנכה רבח .הבר הדות

:(דוכילה) םיוב באז
,הפ םישיגרמ ונלוכש םירבדה תא ורמא ימדוק .תורקי תוחפשמ ,תסנכה ירבח ,הלשממה שאר ינודא ,שאר-בשויה ינודא
תרחא וא תאזכ הרוצב עגונ ,ןאכ ונישעש תפטושה הדובעב ,ףטושה םויב ,םויהש ,דחא ןיינעב תאז רושקל הצור ינאו
.ביוא ץראל האיצי רוסיאל עגונש ,תסנכה ירבח תוניסח ןיינעב קוח םויה ונרבעה .ונלש םירדענהו ונלש םייובשה אשונב
תובקעב ,ראשה ןיב ,אב הזה קוחה :תישיא העידי ךותמו ,רמול הצור ינא דחא רבד .דגנ ימו דעב ימ ,הפ ימיטיגל חוכיו שי
ןפואב וילא יתינפ ינא .רזח אוה רשאכ ץראב ךכ לע הלודג הרעס התיה .הירוסל ,הראשב ימזע תסנכה רבח לש ותאיצי
וסנכתה ובש סנכ ותואב ,הירוסב היה אוהש תאזה תונמדזהב םא תעדל יתשקיב .ותא יתחחוש םייניע עבראבו ,ישיא
הראשב תסנכה רבח תא יתלאש - הללארסנ ,"הללאבזיח"ה שאר תוברל ,לארשי תנידמ יביואבש םילודג רתויהמ םידחא
ירעצל .םירדענה לע ,םיפוטחה לע עדימ שקיבו לאש הללארסנ ח'ישה םע שגפנו ךומס היה רשאכ ,תאזה תרגסמב םאה
אל םג לבא ,לארשי תנידמ חרזאכ ןבומכ ,ישונאה סיסבה לע ,תונמדזה ,ילוא ,התיה וז .תילילש התיה הבושתה ,ברה
הייליהקהמ ,עדימ גישהל תוסנל ,שוגפל םיצמאמ םישוע ירה .רחא םדא לכ היה הז םא םג ,לארשי תנידמ חרזאכ
.השענ אל הז ירעצל .ץמאמה תא השעיש היה יואר ,תסנכ רבח ,לארשי חרזא יאדווב .הלוכ תימואל-ןיבה
,םיימואל-ןיב םינוגרא ישאר ,תונידמה ישארל ,תימואל-ןיבה הייליהקה לכל ,תסנכה ,ןאכמ םיארוק תמאב ונחנא
עדימ ירירבש יפ-לעו ,תמיוסמ הדימב .םואבננטןנחלא ףטחנ זאמ ורבע םימי 500 .עדימ גישהל ידכ לועפל ךישמהל
ינבו ןטיבא יבא ,דאעוס רמוע וניריקיל דוגינב ,םייחה ןיב אצמנ םואבננט ןנחלאש הלודג הווקת שי ,גישהל רשפא ישוקבש
.הלודג תומימע שי םהיבגלש ,םהרבא
השוחת ,רתוי םיבוט םייוכיס ילוא שי .תוומל םייח ןיב ,ץראל םימש ןיב ,שואייל הווקת ןיב תויחש תוחפשמה םע ונבל
וז .ךכ םיווקמ ונחנא .רתוי הבר תואדווב םייחה ןיב אצמנ ,םייחב ודועב ףטחנש ,םואבננט ןנחלאש ,תועידי וליפא ילואו
ןויצב ,תדחוימ תוסחייתה וזיא םע ,ןאכ תואצמנ תוחפשמה לכ רשאכ ,דחוימב ןאכ תאז םינייצמ ונחנאש הביסה םג
.םואבננטןנחלא לש וניינעל ,ןמזה
םיצמאמה לע ,םיפסונ םיטרפ היבגל רוסמל רשפא-יאש ,העידיה לעו תורהבהה לע הדות ,הלשממה שאר ינודא
ידכ םיצמאמהו ,עדימה תא גישהל ידכ ןתינה לככ תושעל דחוימב הלשממה שאר לשו ללכב הלשממה לש םיאלנ-יתלבה
.םייובשה תאו םיפוטחה תא ,םירדענה תא ןאכל איבהל
יתקזחה יתירחה ינאו ,הונ ינד רשה היה ירוקמה המזויש קוח תעצה החנוה עובשהש ,רמול הצור ינא וז תונמדזהב
וא תונידמ םע והשלכ םכסה לע םותחל ןיאש ,הלשממל רמאתו אובתש קוח תעצה םצעב יהוז .הלשממל האירקב ,וירחא
לחה ,םירדענה יבגל שורדה עדימה לכ תא לבקנ רשא דע המיחל לש בצמב םתא תאצמנ לארשי תנידמש םיפוג
ינאו ,קוחה תעצה וז .זאמ ףלחש ןמזה תא םינייצמ ונחנא םויהש ,תאזה הפוקתב םירדענבו םיפוטחב הלכו בוקעי-ןטלוסב
.הז אשונב הנידמה תא בייחל העצהה ירוחאמ דחאתת תסנכה לכ תעה אובבש הווקמ

:לולמ 'ר ר"ויה
.הונ רשה ,השקבב .םיוב תסנכה רבחל הדות

:הונ 'ד רשה
תחפשמ ,הרקיה םואבננט תחפשמ ,תורקי תוחפשמ ,תסנכה ירבח ירבח ,הלשממה שאר ינודא ,שאר-בשויה ינודא
תסנכה ירבח תמזוי תא חבשל הצור ינא ,תישאר - הפ םיאצמנ הנממ םיגיצנ םא ,דאעוס תחפשמ ,ןטיבא תחפשמ ,םהרבא
אשונה תא ,םהב םיקסוע ונחנאש םיברה םיקוחה לכ םע ,בשומה לש ןורחאה םויב םג ,תסנכה לש המוי-רדס לע תולעהל
.הזה
אוהו ,םויה ןאכ ונתוא דחאמש רקיעה ,רקיעה תא םיתעל םיחכוש ונחנא ,הזה תיבב ןאכ חוכיווה טהלב ,ןוידה טהלב
םייח ונחנאש השק ךכ לכ הקוצמ תעב םגש ,הגאד התוא .םיפוטחל ,םירדענל ,םייובשל הגאדה ,םניאש וניריקיל הגאדה
- הלשממה שאר ןאכ רמאש יפכ - דחא עגרל תדרוי הניאשו ונבל חולמ השמ אלש הגאד ,הלא םימיב לארשי תנידמב התוא
תושעל ,תימואלה ,תינידמה ,תירסומה הבוחהו הגאדה ;לארשי תלשממ שאר לשו לארשי תלשממ לש תויופידעה רדסמ
.םיפוטחהו םירדענה ,םייובשה ןעמל לוכה
םוי 500 ,םואבננטןנחלא ילארשי חרזא ףטחנ זאמ הלילו םוי 500 רבכ ופלחש םושמ לוכ םדוק םויה הזה ןוידל ונשרדנ
,עגר לכב וילע רבוע המ הבשחמ ךותמ ,אבא ילב םוי 500 םה המ ונתאמ דחא לכ בושחי .חצנ םה ותחפשמ רובעש הלילו
.הזמ השק רבד ןיא .ותחפשמלו וידליל ויעוגעג ,ובלב תרבועש הבשחמה המו ,רבוע אוה לבס הזיא ,אצמנ אוה ןכיה
םהרבא ינב ,ןטיבא ידע לש ,םיפוטחה םילייחה לש םלרוג תא םג ריכזהל ,קדצב ,םישרדנ ונחנא הזה ןוידבו תאזה תעב
ץמאמ ךוסחת אלו תכסוח אל לארשי תלשממ ,וללה השולשה יבגל הזרכוהש השקה תואיצמה לכ םעש ,דאעוס רמועו
.םהל הרקש המ לעו םהילע רבעש המ לע ףסונ עדימ ביבשו עדימ לכ לבקל
דרא ןור טוונה לש ,לארשי תנידמל שיש םירחאה םירדענהו םייובשה לש םניינע תא םג ןייצל םיכירצ ונחנא וז תונמדזהב
לייח ריכזהל וז תונמדזהב יל ושרת .ןמדלפ יבצו ץכ הדוהי ,למואב הירכז :1982-ב בוקעי-ןטלוס ברקמ םירדענה לשו
אוה ןוכנ .םירושימה לכב םישענ םהו ,וקספיי אל הז אשונב םיצמאמה .רבח איג אוהו ,רדענכ רדגומש ףסונ ל"הצ
אל ןיידע הווקמה האצותהש םגה לבא .רעצה הברמל ,העיגה אל ןיידע הווקמה האצותהו ,האצותה ןחבמ אוה ןחבמהש
תוליעפ ןה םג ןמצע תוחפשמהש עדוי ינאו .לארשי תנידמ לש התושרל םידמועש םיעצמאה לכבו ךשמיי ץמאמה ,העיגה
רבח לש המזויה ומכ המזוי לכו ,םירחא םירשו תסנכ ירבח םע רשקב ןהש םשכ ,ןתא רשקב ינאו ןתא יתשגפנ .תושועו
שאר השועש יפכ ,ימואל-ןיבה םויה-רדס לע אשונה תא ריאשהל תמאב ידכ ,תכרובמ איהו הבושח איה היעשוא תסנכה
םירחא םיחרוא וא ,וילא עיגמש ץוח רש וא הנידמ שאר ,הלשממ שאר הז םא ,ל"וחמ םיגיצנ םע ויתושיגפב הלשממה
.תוחפשמה םע םתשגפה ןעמל םישוע הלשממה שאר דרשמו ץוחה דרשמ רשאו ,ץראל םיעיגמש
קחרמ ונממ קוחר שונא םלצ ,הלא וניריקי לרוגל יארחאש ימ ובש םלועב ,רזכאו רק םלועב ,םיסרטניא לש םלועב ונחנא
םיסרטניא םדקל ידכ תוחפשמ לש ןלרוגבו םדא-ינבב יניצ שומיש תושעל םינכומש ,םיערו בל ירק םישנא .ברעממ חרזמ
.םלרוגל םיארחא ןונבלב לשממה תאו הירוס תלשממ תא ,ןריא תלשממ תא םיאור לארשיב ונחנאו .םייטילופ
םא ,םבל תא חותפל ,הלוכ לארשי תנידמו הלשממה שאר ,הלשממה םשב ,וז תונמדזהב ןאכ םג םהל םיארוק ונחנא
הגאדהו םדאה ייח ךרע רשאמ רתוי רקי רבד ןיא יכ ,רחא ינידמ סרטניא לכו לוקיש לכ דצב םישלו ,םוחר בל םהל ראשנ
םתוא לע סוחל ידכ ,םירמ םיביוא ,וניביוא לש םבלב םג תוישונא לש קיז הזיא ילוא היהיש דואמ הווקמ ינא .ולרוגל
,רוא ליטיש עדימ ,ול םיללפתמ ךכ לכ ונאש עדימל ןושאר בלשב תוחפל וא ,םרורחשל איבהלו תוחפשמ ןתוא לעו םישנא
.םלרוג לע ,הווקמ ינא ,הווקת לש רוא
םימילו ,תיבב ןאכ סנכתהל לכונ ובש םויה קחרי אל ןכאש ,תסנכה ירבח ירבח ,שאר-בשויה ינודא ,הווקמ דואמ ינא
,יאוולהו .םהיתוחפשמלו םתיבל ,םלובגל םינב ובושי םהבש םימי ,םויה ןאכ ונתא תובשויש תוחפשמל םג רתוי םיבוט
ביבס תיבב ןאכ דחאתהל ידכ םויה יניינעמ הפ ונלטנש הזה ןמזה-קספ ,תאזה תודחאה בוטרוקש ,שאר-בשויה ינודא
תיבב בירלו ןיידתהל ,חכוותהל םיברמ הכ ונחנא םהיבגלש ,םירחא םיאשונב םג ונילע הרשיו ונילע ןירקי ילוא ,םלרוג
.הזה

:לולמ 'ר ר"ויה
?עיצמ ינודא המ

:הונ 'ד רשה
ינא .תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו תרגסמב תוסחייתה ךשמהל רבעוי אשונהש ,שאר-בשויה ינודא ,תודגנתה יל ןיא
.דבוכמהו יוארה רבדה היהי הזש בשוח

:לולמ 'ר ר"ויה
.ינודא ,הדות
.השקבב ,בלרוא תסנכה רבחל תרחא העצה

:(ל"דפמ) בלרוא ןולובז
תודפל ידכ הרות רפס םירכומ ,ידוהיה רסומה יפ-לע ,הלשממה שאר ידבוכמ ,תסנכה ירבח ירבח ,שאר-בשויה ינודא
.התיבה םינבה תא איבהל ןוילע ךרע שיש ,רבד לש ושוריפ .םייובש
,םלוכ ועדי ל"הצ ילייחו תוחפשמהש ידכ ,הלוכ תשבגתמ ,תועד יקוליח לכל רבעמ ,היקלח לכ לע תסנכהש דואמ בושח
.םהירוחאמ ןלוכ תסנכהו הלשממהש

:לולמ 'ר ר"ויה
.השקבב ,לו'חמ םאסע תסנכה רבח .בלרוא תסנכה רבחל הדות

:(ש"דח) לו'חמ םאסע
,רהמו םימלש ,םייח ורזחי םינבהש ,הזה םוקמהמ לחאל הצור ינא .םכתא יבל ,םירדענה תוחפשמ ,שאר-בשויה ינודא
תמאה תא שטשטל רוסא .תמאה תא שטשטל רוסא הז השק דמעמב םג ,תאז םע ,לבא .ןתינ רבדהש בשוח ינאו
תקקוחמ איה .ושעיי אלש םישעמ השוע איה אלא ,ורזחי םינבהש ידכ ךירצש המ תא השוע אלש קר אל תאזה הלשממהש
.התיבה םיפוטחה תרזחה לע ושקיש הזה תיבב םיקוח
תרזחהל הליבומ אל הלשממה ףאו הליבומש תסנכ אל איה ןאכ ינאריד-דייבוע קוח תא תקקוחמש תסנכש בשוח ינא
.ןאכל םייח םינבה

:לולמ 'ר ר"ויה
.הבר הדות

:(ש"דח) לו'חמ םאסע
- - לארשיב הלשממה ןחלוש שארב ןיידע בשוי ינונבלה ץובהמ ונלש תונוסאל יארחאש ימש דימת רוכזל ךירצש בשוח ינא

:(דוכילה) ןתיא לאכימ
- - - ןמז תפסות לבקמ ,ץאנמש ימ - - - ךלש ןמזה רבכ רבע .קיפסמ ,יד ,יד

:תואירק
- - -

:לולמ 'ר ר"ויה
- - - לו'חמ תסנכה רבח

:(ש"דח) לו'חמ םאסע
.ןובשח אובל לארשיב םעה ךירצ הזה שיאה םע .םייניטסלפה םיחטשב קומע רתוי ץובל םויה ונתוא ליבומ אוהו - -

:(דוכילה) ןתיא לאכימ
.לארשי תסנכב תוצאנו תוללק לע ןמז תפסות

:לולמ 'ר ר"ויה
.עגריהל אנ .ןתיא תסנכה רבח ,הדות

:תואירק
- - -

:לולמ 'ר ר"ויה
.הדעוול הז תא ריבעהל םינכומ םתא םא םכתא לאוש ינא ,םיעיצמה יתובר

:(דוכילה) םיוב באז
.הדעוול ,ןכ

:לולמ 'ר ר"ויה
.היעשוא תסנכה רבח

:(דמימ-הדובעה) היעשוא יפא
.ןכ

:לולמ 'ר ר"ויה
.ןכומ ינא םג ,ןכ
.ןואלג תסנכה תרבח

:(צרמ) ןואלג הבהז
.ןכ

:לולמ 'ר ר"ויה
.עיבצהל רשפא .תסנכה לש ןוחטיבו ץוח תדעוול אשונה תרבעה לע םיעיבצמ ונחנא ,ןכ םא .הדות
47 'סמ העבצה
ןוחטיבהו ץוחה תדעוול אשונה תא ריבעהל העצהה ןיא - םיענמנ ןיא - דגנ 23 - הדעוול אשונה תא ריבעהל העצהה דעב
.הלבקתנ

:לולמ 'ר ר"ויה
.תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעווב ןודיי אשונה ,םיענמנ ןיאו םידגנתמ ןיא ,םיכמות 23 לש בורב
.הרופאה הרגשב ךישמנו תוחפשמה ינבל הדות ,הלשממה שאר ינודאל הדות

Homepage ] [ The Soldiers' Stories ] [ P.O.W. Chronology ] [ How You Can Help ]
Laws & Conventions relating to P.O.W's ] [ About ICMIS ] [ Petition ] [ Press Reports ]