1998 דעו 1948 זאמ לארשי המייקש םייובש יפוליח תוקסע

יבשב םילארשי םיחרזאו םילייח ולפנ תיחכונה הנשל דעו 1948-ב לארשי תנידמ תמקה זאמ
לארשי ןיב םייובש יפוליח לש תוקסע וכרענ םירקמה בורב .ל"הצ לש ביואה תוחוכ
ידיב וקזחוה םהיתופוגש םיללח לש םהיתופוג םג ופלחוה ןהמ קלחב רשאכ ,היתוביואל
.לארשי ידיב וא ביואה

תואמצעה תמחלמ

(1948-1949 םינשב) תואמצעה תמחלמב רבכ ומייקתה תונושארה םייובשה יפוליח תוקסע
םירצמ ידיב .ןונבלו ןדרי ,הירוס ,םירצמל לארשי ןיב םייובש לש תוצובק ופלחוה ןהבש ,
הקיזחה לארשי .הנומש ןונבל ידיבו 48 הירוס ידיב ,673 ןדרי ידיב ,םילארשי 156 ולפנ
36 ,םינדרי 17 ,םינמית 24 ,םינדוס 25 ,םידועס 28 ,םירצמ 1,098 :םיבר םייובש
לש תודרפנ תוקסע העציב לארשי .םירחאו םיאניטסלפ 5,021 -ו םירוס 57 ,םינונבל
ומלשוה 21.7.49-בו ,םילארשי םייובש הקיזחהש תונידמהמ תחא לכ םע םייובש תפלחה
.הירוס םע הנורחאה הקסעה

םע -30.9.54ב היה המחלמב אלש ברע תונידמ ידיב םילארשי ובשנ ובש ןושארה עוראה
הרשע .םירצמ ידיב ץאוס תלעת לש ימורדה חתפב "םילג-תב" ןחבמה תניפס לש התסיפת
.1.1.55-ב וררחוש ם"ואה לש ןוחטיבה תצעומ תוברעתה רחאלו ,ורצענ םיחלמ

ידיב ןלוגה תמרב תוליעפל האציש םילייח השימח לש הילוח הספתנ 1954 רבמצדב
ותפוג הרזחוה -14.1.55בו ,אלכב דבאתה (ל"ז ןליא ירוא) היילוחה ישנאמ דחא .םירוסה
לארשיל ורזחוה יבוקעי ריאמו ץנלטסק דג ,דניל בקעי ,סזומ ריאמ וירבח תעברא .לארשיל
.םירוס םייובש 41 תרומת ,ירוסה יבשב םישדוח 15 רחאל ,30.3.56-ב

שדק עצבמ

םיירצמ םילייח םע דחי ורזחוהש ,םיירצמ םילייח 5,500 ל"הצ הבש "שדק" עצבמב
שדק תמחלמב הבשנש סייט) ל"הצ ילייח העברא תרומת תומדוק תולועפב וספתנש םיפסונ
21.1.57- ב הלחה םיפוליחה תקסע .(הנשמ רתוי יבשב והשו הכרעמה ינפל ובשנש השולשו
. 5.2.57 -ב המלשוהו

םילייח ינש .בג ןיע ץוביקל ןופצמ םיירוס םיבצומ לע ינלוג חוכ טשפ 17.3.61 -ב
.רתוי רחואמ בלשב לארשיל ורזחוהו ובשנ

11 לארשיל ורזחוה הבש ,םייובש יפוליח תקסע 21.12.63 -ב ועציב הירוסו לארשי
.םירוס 18 -ל הרומתב תואמצעה תמחלמ זאמש םינשב םירוסה ידיל ולפנש םילייחו םיחרזא
.ירוסה אלכב השק תוללעתה ולבס ורזחוהש םילארשיה

םימיה תשש תמחלמ

ל"הצ ילייח 15 תליפנ תובקעב םייובש יפוליח לש תוקסעב הסומע התיה 1967 תנש
דחאו קאריעב םיינש ,הירוסב 1 ,םירצמב 11) םימיה תשש תמחלמב ברע תונידמ יבשב
533 ;םיירצמ םיחרזא 899 ,םיירצמ םילייח 4338 וז המחלמב ולפנ ל"הצ ידיב .(ןונבלב
.םיירוס םיחרזא 205-ו םילייח 367 ;םיינדרי םיחרזא 366-ו םילייח

23.1.1968 -ב ומייתסהו 15.6 -ב ,םימיה תשש תמחלמ םויסב רבכ ולחה םייובשה תואקסע
הלועפב ובשנש םיה ליחמ ןיצקו לייח .המחלמה ייובש ורזחוה הבש םיירצמ םע הקסעב
למנב הלועפב המחלמה תליחתב ובשנש ימיה ודנמוקהמ םימחול 6 -ו ,1967 ילויב התיהש
.(שיבה קסע תשרפ) םיירצמב תילארשיה לוגירה תשר יריסאמ קלחו .הירדנסכלא
ןלוג-ץנלג קחצי ןרס :קאריעב יבשהמ ו םיסייט ינש ורזחוה הלא ןיפוליח תוקסיע ךלהמב
לארשי הריזחה םתרומת ,H3 יאבצה הפועתה הדש תא ופקתשכ ולפוהש ,רורד ןועדג ןרסו
.םינדרי םייובש 428

סייט תרומת םיירוס םייובש 572 לארשי הריזחה הירוס םע םייובש יפוליח תקסיע תרגסמב
ןכל םדוק הנשכ ףטחנש ילארשי לש ותפוגו םיפסונ םיסייט ינש לש םהיתופוג ,דחא ילארשי
ןכוס ,ןהכ ילא לש ותפוג תא ריבעהל קשמד המיכסה אל םיבר םיצמאמ תורמל .אלכב תמו
.קשמדב הלתנש דסומה

תרומת ורזחוה ובשינש םינדרי 12 2.4.68-ב .ןדרי םע ןיפוליח תקסיע התיה 1968 תנשב
דע םירדענ םילייחה 2 ,דבלב רפע וליכה ורזחוהש םיפסונ תונורא 2) .רדענ לייח תפוג
.(םויה

השתהה תמחלמ

16.8.70-ב .ירוסה יבשב ולפנ 3-ו ל"הצ ילייח 12 ירצמה יבשב ולפנ השתהה תמחלמ ךלהמב
תקסע העצבתה 9.6.72ב .םירצממ דחא לייח רזחוה 29.3.71-בו םירצממ עוצפ סייט רזחוה
םייובשה םיסייטה 3 ורזחוה ל"הצ י"ע ופטחנש םירוס םיניצק 5 תרומת ,הירוס םע ןיפוליח
.הירוסב

,ןתיא זעוב ןגסו ינמחנ סחנפ ןרס ,ןגמ ןועדג ןרס ,םילארשי םיסייט השולש 3.6.73-ב
.םיירוס םייובש 46 לארשי הריזחה םתרומת .הירוסב יבש תונש שולש רחאל ורזחוה

רופיכ םוי תמחלמ

יבשב ,ל"הצ ילייח 242 ירצמה יבשב ולפנ םירופיכה םוי תמחלמ ךלהמב
םילייח 8372 ולפנ ל"הצ ידיב .4 ןונבלבו (שאה תקספה רחאל םהמ השולש) 68 ירוסה
יפוליח.םיקאריע 13-ו םינקורמ 6 ,םירוס 392 ,(שאה תקספה ירחא םהמ 99) םיירצמ
םייובשה םג ורזחוה םכלהמבו 22.11.73-הו 15.11.73-ה ןיב וכרענ םירצמה םע םייובשה
.השתהה תמחלמב םידדצה ידיב ולפנש
םייובשה םג ורזחוה םכלהמבו 6.6.74-הו 1.6.74-ה ןיב וכרענ הירוס םע םייובשה יפוליח
.םיקאריעהו םינקורמה

הרומתב .רופיכ םוי תמחלממ ל"הצ יללח לש תופוג 39 לארשיל הריזחה םירצמ 4.4.75-ב
.ץראב רהוס יתבב םיאולכ ויהש םיינוחטיב םיריסאו םילבחמ 92 לארשי הררחיש

ינטיל עצבמ

רוצ תעלבומ רוזאב וניתוחוכ וק תא חרזאו םילייח 6 ובו רדנט תועטב הצח 5.4.78-ב
14.3.79בו יבשב לפנ דחא ,םילייח 4 וגרהנ תולקתהב .הידשר רוזאב םילבחמב לקתנו
.םילבחמ 76 תרומת יובשה לייחה רזחוה

ג"לש תמחלמ

םיינש .םילבחמ תיילוח י"ע ןודמחב רוזאב תיפצתב ויהש םילייח 8 ובשנ 3.9.82-ב
ורזחוה 23.11.83-ב .ח"תפ ידיב וקזחוה ראשהו לירב'ג דמחא לש ונוגראל ורסמנ םילייחהמ
ןונבלב ראצנא הנחמב םירוצע ויהש םילבחמ 4700 תרומת ח"תפ ידיב ויהש םילייחה תשש
.לארשיב םיאולכ םילבחמ 65 דועו

םהרבא ,ןהכ ןבואר ,ןזח יפר ,עובלג ינד ,לובטובא והילא :ל"הצ ילייח השיש 23.11.83-ב
םתרומת .םייבשמ וררחוש ,4.9.82-המ ף"שא יבשב ויהש ,דלפנרוק םהרבאו יקסילבטנומ
.רצאנא הנחממ םיריצע 4500-ו םיינוחטב םיריסא 100 לארשי הררחיש

השולש ,םולש ןתנויו ןמרביל לאירא ,לגופ ליג :םילייח השולש הלביק לארשי 28.6.84-ב
הירוסל הריזחה לארשי .םיללח לש תונורא השימחו הייבדב רושיקה תדיחי ישנא ,םיחרזא
.םיירוס םילייח תופוג 74-ו םיחרזא 13 ,םילייח 291

ףורג ףסוי ,11.6.82-ב בקעי ןאטלוס ברקב הבשנש ,יש יזח ,ל"הצ ייובש תשולש 20.5.85-ב
לארשיל ורזחוה ,לירבי'ג דמחא לש ונוגרא י"ע ,4.9.82-ב ןודמחב ובשנש ,םלאס םיסינו
.(לירבי'ג תקסע) םילבחמ 1150 לארשי הררחיש םתרומתו

תיזחה" ןוגרא ידיב הקזחוהש ,ןא'ג תיבמ דעסא רימס יזורדה לייחה לש ותפוג 12.9.91-ב
לארשיל ותרזחל רתיה ןתמ תרומת ,לארשיל הרזחוה ,'83-מ (המתאווח תושארב) "תיטרקומדה
.'86-ב שרוג רשא ,ע"זחל ךייתשמה ,לאלה דמחומ הללאדבע ילע לש

בראמ תעב 17.2.86-ב ופטחנש ,ךישלא םימחרו קניפ ףסוי לש םהיתופוג ורזחוה 1.7.96-ב
ל"דצ ישנא 19 וררחש הללאבזחה ,ליבקמב םילבחמ לש תופוג 123 הריזחה לארשי .םילבחמ
.הווחמכ םירוצע 25 דועו םאיח-לא אלכמ םיריצע 20 ררחיש ל"דצ דקפמ םתרומתו

ל"סר ל"הצ ללח לש ותפוג .ןונבלב וגרהנ 13 תטיישמ ל"הצ ילייחו םיניצק 12 5.9.97-ב
.עדונ אל ותרובק םוקמש ל"הצ ללח זרכוה אוהו חטשב הרתוא אל ,21 ןב ,היליא רמתיא
25.6.98 ךיראתב לארשיל הרזחוה ותפוג

Source: Office of the IDF Spokesman (refer to www.idf.il)


Return to POW Chronology

Return to Home Page